مرد بودن..

مـــــــــــــرد است دیگر...

گاهی تند میشود

و گاهی عاشقانه میگوید..


مـــــــــــــرد است دیگر

غرورش آسمان

و دلش دریاست

تو چه میدانی ازبغض گلو گیر کرده یک مـــــــــــــرد...؟

تو چه میدانی از سکوت یه مرد...؟

تو چه میدانی که چشمانت دنیای او شده...؟

تو چه میدانی از هق هق شبانه او که فقط خودش خبر دارد...؟

تو چه میدانی از حس غریب یه مرد...؟

 

/ 0 نظر / 17 بازدید