درد...

همونایی که خنده هاشون گوشه فلک رو کر می کنه
همونایی هستن که. . .
صدای گریه های آرومشونو حتی بالشتشون نمی شنوه !!!


Photo: ‎همونایی که خنده هاشون گوشه فلک رو کر می کنه . . .  همونایی هستن که   صدای گریه های آرومشونو حتی بالشتشون نمی شنوه !    هدی‎
/ 1 نظر / 15 بازدید
غزل

:(( باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ، آنقدر که یکی از این شب های لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگیم بگشاید ؛ هیچ نگوید و هیچ نپرسد فقط مرا در آغوش بگیرد بعد همانجا بمیرم تا نبینم روزهای آینده را … روزی که دروغ میگوید ، روزی که دیگر دوستم ندارد ، روزهایی که دیگر مرا در آغوش نمی گیرد و روزی که عاشق دیگری می شود