خدایا....

  خـــــــــدایـــــــــــا دلــــــم کــــــه برایـــــت تنــــــگ می شــــــود
              بــــــا آنکـــــــه می دانـــــم همـــــه جــــــــا هستی،
                     امــــــا بــــــه آسمـــــــان نگـــــــاه می کنم،
                          چــــــرا کــــه آسمـــــــــان ســــــــــــه نشــــــــــــانه از "تــــــــــــو" دارد:
                                   بــــی انتهـــــــــاست....
                                            بــــــی دریــــــــــــــغ اســــــــت
                                                    و چــــــون یـــــک دست مهربـــــــــــان
                                                            همیشـــــــه بــــــــــالای ســــــر مـــــــاست...

/ 0 نظر / 8 بازدید